Videnshus Dybkær

Vi tilbyder undersøgelse, behandling og vejledning af børn og unge med særlige vanskeligheder. Desuden tilbydes vejledning til deres netværk og fagpersoner omkring dem.
Ydelser

MÅLGRUPPE

Målgruppen er 0-18 årige børn og unge med særlige behov samt deres netværk i Silkeborg og de omkringliggende kommuner. Det er en meget bred gruppe, som spænder lige fra børn og unge med lette motoriske og/eller kommunikative vanskeligheder til børn og unge med varig og/eller betydelige funktionsnedsættelser.

Det er lige fra nyfødte børn, der kommer direkte fra sygehus efter fx en vanskelig fødsel, til børn, der i børnehaven ikke helt følger de andre børns udvikling, til unge, der kommer i puberteten og har brug for at have fritidsinteresser trods funktionsnedsættelse. Det er børn, der slet ikke har et verbalt sprog, eller som mangler selvstændige funktioner som at gå, stå, spise og/eller drikke.

OMGIVELSER

Indsatsen foregår som oftest i det miljø barnet / den unge færdes i til daglig. Det kan være hjemme, i dagpleje, børnehave, skole eller lignende.
Er der behov for en indsats udenfor disse steder aftales dette individuelt. Det kan fx være i vores lokaler.

Sted: Arendalsvej 273, 8600 Silkeborg

Mål

Vi mener, at ethvert barn er unikt og har behov for en individuel tilrettelagt indsats. Derfor tager vi udgangspunkt i det enkelte barns/unges liv og ønsker, og derudfra laver vi målsætning i samarbejde med familien/netværket.

Det er væsentligt, at målsætningen bliver så realistisk som muligt, og den vil derfor altid være afpasset den enkelte families ønsker, muligheder og begrænsninger under de givne rammer. Det er vores erfaring, at vi når længst ved at inddrage barnet/den unge mest muligt i forløbet. Det øger motivationen og giver større selvstændighed og dermed højere livskvalitet.
Vi har stor respekt for det enkelte menneske og mener, at kontakt og dialog er en forudsætning for en god indsats.
Vi arbejder oftest i barnets/den unges daglige omgivelser og inddrager disse i indsatsen. Det betyder, at vi i praksis vil integrere øvelser og træning i barnets/den unges hverdag via vejledning til netværket.

Alle indsatser tager afsæt i det tværfaglige team, som består af følgende faggrupper: børnefysioterapeuter, børneergoterapeuter, kommunikationsvejledere og IKT-vejledere. Ved behov kan der desuden inddrages specialpædagogisk-vejleder eller psykolog.

Ydelser

Sundhedsfremme og forebyggende indsats for børn fra 0 år til 1. klasse i Silkeborg kommune.

Målgruppen er børn fra 0 år til og med børn i første klasse. Fx børn, der er forsinket i deres motoriske udvikling, hypermobile børn, børn med nedsat muskeltonus, motorisk urolige børn, børn, der har vanskeligheder omkring bearbejdning af sanseindtryk.

Der kan tilbydes en vurdering eller undersøgelse af barnet og efterfølgende vejledning til forældre og pædagogisk personale, samt opfølgning, som tilrettelægges individuelt. Eller der kan tilbydes en tid i vores åbne rådgivning, hvor barnet med forældre ses her i huset og gives vejledning med hjem.

Det tværfaglige samarbejde vægtes højt, fx med vejledningspædagog, tale-hørekonsulent og psykolog.

Henvisning kan ske gennem sundhedsplejersken, barnets institution/skole, PPR, sagsbehandler eller læge på sygehus (når der ikke udarbejdes genoptræningsplan).

Læs mere om Silkeborg kommunes forebyggende indsats (åbner nyt vindue)

Booking af tid til babyklinik (åbner nyt vindue)

Genoptræningsplaner – fra hospital, som har vurderet genoptræningsbehov

Det er sygehusenes læger, der laver genoptræningsplaner og vurderer patientens genoptræningsbehov og potentiale. Genoptræningsplanen sendes fra sygehuset til Silkeborg kommune, Sundhed og Omsorg, og her visiteres planen videre til Videnshus Dybkær.
Ved genoptræningsplaner visiteret til Videnshus Dybkær vil familien blive kontaktet herfra indenfor 4 dage efter modtagelse af henvisningen.

Kontakt koordinerende fysioterapeut Annemarie Lundsby Jakobsen, tlf. 21255009 for nærmere aftale.

Læs mere om Silkeborg kommunes visitering af genoptræningsplaner. (åbner nyt vindue)

Vederlagsfri fysioterapi – henvisning fra egen læge eller speciallæge

Henvisning til vederlagsfri fysioterapi gives af egen praktiserende læge eller speciallæge, der henviser efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen (åbner ny side) .

Henvisningen kan laves til fysioterapeutisk indsats, individuelt eller på hold.

Der er frit valg for borgeren, hvor den vederlagsfri fysioterapi skal foregå.

Vælger du/I at den vederlagsfri fysioterapi skal foregå i Videnshus Dybkær, kontakt da koordinerende fysioterapeut Annemarie Lundsby Jakobsen.

Mail: Annemarielundsby.jakobsen@silkeborg.dk

Vejlednings- og træningsforløb via sagsbehandler

Er et barn/ung bevilliget vejlednings- eller træningsforløb via en sagsbehandler i Familie- og Børnehandicap i Silkeborg kommune, kan dette varetages af Videnshus Dybkær.
Familien eller sagsbehandler henvender sig til koordinerende fysioterapeut Annemarie Lundsby Jakobsen, tlf. 21255009, og der laves en aftale omkring målsætning og omfang.

Læs også mere om Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet: DUKH (åbner i et nyt vindue)

DUKH rådgiver gratis om såkaldte handicapkompenserende ydelser.  Det vil sige, at de rådgiver om alle de områder i lovgivningen, hvor formålet er at kompensere mennesker for deres handicap. Det kan være lovgivningen på det sociale område, uddannelse, sundhedsområdet mm.

Henvendelse kan være aktuelt, hvis man :

  • mangler konkret viden om lovgivning og støttemuligheder
  • har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren
  • undrer sig over forvaltningens behandling af en henvendelse
  • oplever at være kastebold mellem forskellige offentlige systemer
  • er utilfreds med en afgørelse i en sag og er i tvivl om mulighederne for at klage.

Om os

Børn har vi haft i hænderne

år har vi eksisteret

Hjælper vi i gennemsnit om ugen

tværfaglige medarbejdere

Videnshus Dybkær er et tværfagligt team, der hjælper børn og unge i alderen 0 – 18 år med meget forskellige behov.  Det kan være gennem forebyggende indsatser, genoptræningsplaner, vederlagsfri fysioterapi eller vejledningsforløb samt afvikling af kurser og temadage.

Tilsammen har vi en meget stor erfaring og netværk, der sætter os i stand til at en løse en bred vifte af opgaver.

Ansatte

I Videnshus Dybkær er det vores intention at have det bedst mulige faglige miljø.
Vi består af en gruppe fasttilknyttede fagpersoner og en gruppe med fagviden, der indhentes ved behov.

Tilsammen er vi Videnshus Dybkær.

Anne Marie Jakobsen

Anne Marie Jakobsen

Videnhus koordinator

amlj@Silkeborg.dk
Telefon: 21 25 50 09

Kate Juul Poulsen

Kate Juul Poulsen

Sekretær

kjp@silkeborg.dk
Telefon: 21 79 15 69

Kewin Hvidt Larsen

Kewin Hvidt Larsen

Leder

KewinHvidt.Larsen@Silkeborg.dk
Telefon: 20 18 67 35

Ulla Westendorp

Ulla Westendorp

Børneergoterapeut

ubw@Silkeborg.dk
Telefon: 20 82 54 26

Julie Pallishøj

Julie Pallishøj

Børnefysioterapeut

Jfp@Silkeborg.dk
Telefon: 24 82 88 90

Hanne Bundgaard

Hanne Bundgaard

Børneergoterapeut

Hbl@silkeborg.dk
Telefon : 40 32 81 30

Iben Bagger

Iben Bagger

Børnefysioterapeut

Iben.bagger@silkeborg.dk
Telefon: 29 38 53 98

Nanna Rosted kristensen

Nanna Rosted kristensen

Børnefysioterapeut

Betina Snebang

Betina Snebang

Kommunikationsvejleder

bsn@silkeborg.dk
Telefon: 20 18 36 77

Lisbeth Stenner

Lisbeth Stenner

Børneergoterapeut

Lisbeth.stenner@silkeborg.dk
Telefon: 23 36 27 46

Kontakt

Sted

Arendalsvej 273
8600 Silkeborg

Åbningstider

Hverdage 7.30 - 16.00
Weekend lukket

Telefon og email

Send en besked

12 + 9 =