110819_Mads20Videnshus Dybkær tilbyder undersøgelse, behandling og vejledning af børn og unge med særlige vanskeligheder.
Desuden tilbydes vejledning til deres netværk og fagpersoner omkring dem.

Målsætning:
Vi mener at ethvert barn er unikt og har behov for en individuel tilrettelagt indsats. Derfor tager vi udgangspunkt i det enkelte barns/unges liv og ønsker og derudfra laver målsætning i samarbejde med familien/netværket. Alle indsatser tager afsæt i det tværfaglige team, som består af følgende 4 faggrupper: fysioterapeuter, ergoterapeuter, kommunikationsvejledere og IKT-vejledere. Ved behov kan der inddrages specialpædagogisk-vejleder eller psykolog.
Pris: Hvor ikke andet er anført 550 kr. pr. time.

Det er væsentligt at målsætningen bliver så realistisk som muligt, og den vil derfor altid være afpasset den enkelte families ønsker, muligheder og begrænsninger under de givne rammer.
Vi har stor respekt for det enkelte menneske og mener, at kontakt og dialog er en forudsætning for en god indsats. Det er vores erfaring, at vi når længst ved at inddrage barnet/den unge mest muligt i forløbet. Det øger, som regel, motivationen og giver større selvstændighed og dermed højere livskvalitet.
Vi arbejder oftest i barnets/den unges daglige omgivelser og inddrager disse i indsatsen. Det betyder, at vi i praksis vil integrere øvelser og træning i barnets/den unges hverdag via vejledning til netværket.

110819_IdaMarie Målgruppe:
Målgruppen er 0-18 årige børn og unge med særlige behov, samt deres netværk. Det er en meget bred gruppe, som spænder lige fra børn og unge med lette motoriske/kommunikative vanskeligheder til børn og unge med varig og/eller betydelig funktionsnedsættelse.
Det er lige fra nyfødte børn, der kommer direkte fra sygehus, efter en vanskelig fødsel, børn der i børnehaven ikke helt følger de andre børns udvikling, til unge der kommer i puberteten og har brug for at have fritidsinteresser, trods  funktionsnedsættelse. Det er børn, der slet ikke har et verbalt sprog, eller som mangler selvstændige funktioner som at gå,  stå, spise og/eller drikke.
Det kan være børn med medfødt eller pådraget hjerneskade, forskellige former for syndromer, rygmarvsbrok, dyspraksi  eller lignende. Det kan være børn, der har modtaget et regionalt tilbud i form af ”tidlig indsats”.

Hvor foregår det?
Indsatsen foregår som oftest i det miljø barnet/ den unge færdes i til daglig. Det kan være hjemme, i dagpleje, børnehave, skole eller lignende.
Er der behov for en indsats udenfor disse steder, aftales dette individuelt.

Henvisning hvordan?
Som oftest bliver barnet/ den unge henvist via sagsbehandler, egen læge eller sygehus.
Videnshus Dybkær modtager en udfyldt henvisning og vil indenfor 8-14 dage kontakte familien. Henvisningsskema (betalingstilsagn) via sagsbehandler, kan du også finde på denne hjemmeside under overskriften “Dokumenter”.
I samarbejde med familien og øvrige netværk aftales mål og forløb.
Mange børn/unge får i perioder henvisning fra flere forskellige lovgrundlag og instanser. Der kan eksempelvis være behov for en mere koncentreret behandlingsindsats i en periode efter operation via genoptræningsplan.

Muligheder for henvisning:
1. Via genoptræningsplaner.
Henvisning til genoptræning kommer fra sygehusene. De udstedes på baggrund af fastsatte kriterier, med henblik på at genoptræne funktionsniveauet. Der er mulighed for en tværfaglig indsats via genoptræningsplanerne.
Ved genoptræningsplaner sendt til Videnshus Dybkær vil familien blive kontaktet indenfor 8 dage efter modtagelse af henvisningen.
Læs mere om genoptræning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk

2. Via vederlagsfri fysioterapi.
Henvisning til vederlagsfri fysioterapi gives af egen praktiserende læge eller speciallæge, der henviser efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk .
Henvisningen kan bruges til fysioterapeutisk indsats, individuelt eller på hold.

3. Via kommunens sagsbehandlere.
Henvisning kommer fra din kommunes sagsbehandlere via henvisningsskema (betalingstilsagn). De kan i følge diverse lovgivninger blandt andet bevilge individuelle og/eller gruppeforløb, træning, gruppetilbud, vejledningstilbud eller aktivitetstilbud.
Læs mere om jeres muligheder på Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet: DUKH, www.dukh.dk

4. Via egen betaling.
Specialinstitutioner, skoler eller lign., der ønsker en specifik ydelse.
Det kan eksempelvis være en institution, der har behov for vejledning eller behandling indenfor et specifikt område fx oralmotorisk vurdering/vejledning, sansemotorisk vurdering/vejledning/behandling eller kommunikativ udredning og vejledning.

Det kan også være:
forældrene, der selv betaler for en indsats eller dele deraf. Dette kunne være ved et fritidstilbud, hvor familien får dækket den merudgift, der er i forhold til sammenlignelige almindelige fritidstilbud.